POLVISION
Producent systemów
telewizji przemysłowej
Szybki kontakt

info@polvision.pl
71 327 45 94
503 081 146


Media
Oficjalni partnerzy

Geovision - video surveillance systems

Network Optix - open video platform

AnyVision - making AI accessible to the world

VCA Technology - we do video analytics

HikVision - technology leader in network cameras

Dahua - leading video surveillance solution provider


Twój adres IP

3.237.61.235


POLVISION 2004-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wyszukiwanie

Gwarancja

Warunki gwarancji:

 • Firma POLVISION - dostawca towaru zwany dalej "Gwarantem", oświadcza, że dostarczony sprzęt jest wysokiej jakości, gwarantującej jego bezawaryjną eksploatację przed datą określoną na niniejszym dokumencie jako "Koniec gwarancji".
 • Gwarant oświadcza, że uznana reklamacja zostanie załatwiona bezpłatnie w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do serwisu.
 • Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu naprawy w przypadku zaistnienia potrzeby dostarczenia towaru do wyspecjalizowanego serwisu Producenta.
 • Odbiorca towaru zwany dalej "Kontrahentem", ma prawo zażądać towaru zastępczego o tych samych lub nie gorszych parametrach, w razie wydłużenia okresu naprawy ponad 30 dni roboczych.
 • Kontrahent ma prawo zażądać wymiany towaru na inny, o tych samych lub nie gorszych parametrach, w razie uznania trzeciej reklamacji tego samego egzemplarza.
 • Kontrahent ponosi koszt i ryzyko dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu.
 • Kontrahent zobowiązuje się dostarczyć do serwisu reklamowany towar wraz z numerem zgłoszenia serwisowego przypisanym do tego towaru przez Gwaranta.
 • Gwarant ponosi koszt i ryzyko dostarczenia naprawionego lub zastępczego towaru do Kontrahenta.
 • Kontrahent wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT na kwotę netto pokrywającą koszt obsługi nieuzasadnionej reklamacji, a także za czynności serwisowe przewidziane instrukcją obsługi, w tym za przywracanie oprogramowania urządzeń do stanu fabrycznego.
 • Gwarant zastrzega sobie prawo do załatwienia reklamacji na jeden z wybranych przez siebie sposobów; poprzez naprawę, wymianę towaru na inny - sprawny, o tych samych lub nie gorszych parametrach, odstąpienie od transakcji i zwrot kwoty zapłaconej za towar.
 • Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji z uwagi na niedopełnienie przez Kontrahenta warunków gwarancji, w razie: braku niniejszej karty gwarancyjnej lub jej kopii; braku fabrycznego numeru seryjnego; braku opisu objawów uszkodzenia; wykrycia napraw wykonanych poza serwisem Gwaranta i Producenta sprzętu; uszkodzenia plomb gwarancyjnych; braku fabrycznego opakowania; niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu na czas transportu; jakiegokolwiek zanieczyszczenia.
 • Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku: wyładowań atmosferycznych; niestabilnego zasilania; napraw wykonanych poza serwisem Gwaranta i Producenta sprzętu; użytkowania wadliwych lub uszkodzonych nośników danych zainstalowanych przez Kontrahenta; zanieczyszczenia; uszkodzeń mechanicznych; uszkodzenia sprzętu powstałego z przyczyny tkwiącej poza towarem objętym gwarancją; niewłaściwego użytkowania, w tym: przechowywania i montażu (np. niewłaściwego podłączenia do źródła zasilania lub sygnału, przegrzania), a także niewłaściwej obsługi i konserwacji.
 • Gwarant zastrzega sobie prawo do likwidacji reklamowanego towaru, bez konieczności wypłaty odszkodowania, po upływie 60 dni od daty uzgodnienia z Kontrahentem terminu odebrania naprawionego towaru z serwisu Gwaranta.
 • Gwarant zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji uszkodzeń podlegających naprawie gwarancyjnej.
 • Gwarant zastrzega sobie prawo do zatrzymania reklamowanego towaru w razie powstania zaległości finansowych Kontrahenta względem Gwaranta.
 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą danych przechowywanych na nośnikach i w urządzeniach, oraz za brak możliwości użytkowania towaru w okresie wykonywania napraw gwarancyjnych.
 • W razie utraty niniejszego dokumentu duplikatu nie wydaje się.
 • Gwarancja przysługuje wyłącznie Kontrahentowi wymienionemu na niniejszym dokumencie.
 • W pozostałym zakresie warunki gwarancji określają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Kontrahent akceptuje warunki gwarancji poprzez odebranie towaru wymienionego na niniejszym dokumencie.